فهرست آثار منصور حکمت
بــه تــرتــيــب تــاريــخ

کمک کنيد تا اين ليست ناقص تکميل شود

٠٢ ٠١  ٢٠٠٠    ٩٩  ٩٨  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  ٩٣  ٩٢  ٩١  ١٩٩٠    ٨٩  ٨٨  ٨٧  ٨٦  ٨٥  ٨٤  ٨٣  ٨٢  ٨١  ١٩٨٠


١٩٧٨ 1978
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0080 انقلاب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - حميد تقوايى و منصور حکمت src 19781215
13570915
١٩٧٩ 1979
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0090 پيشگفتار به تاريخ تحصن کارگران بيکار اسفند ٥٧ src 19790415
13580115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0100 پيشگفتار به شيوه برخورد به احزاب بورژوايى از لنين src19790715
13580415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0110 اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (١) src19790715
13580415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0130 دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب- تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى src 19791015
13580715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0160 کمونيست ها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران src 19791231
13581010
١٩٨٠ 1980
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0120 جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرايط کنونى- مقدمه src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0140 نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته (١) src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0141 نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته (٢) src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0150 دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب- زيرنويس ها از شماره ٦١ src 19800215
13581115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0200 درسهايى از شيوه برخورد لنين به جنبش انقلابى دهقانان- مهدى ميرشاه زاده و منصور حکمت src 19800315
13581215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0111 اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (٢) src 19800415
13590115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0112 اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - طرح کلى جزوات ١ تا ٥ src19800415
13590115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0170 رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (١) - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز BSa01 19800723
13590501
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2660 بيانيه نشريه ما - سرمقاله ب.س. شماره ١ BSa01 19800723
13590501
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2670 پلاتفرم تاکتيکى پيشنهادى در مقابله با کودتا BSa01z1 19800802
13590511
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2680 درباره وحدت - سرمقاله ب.س. شماره ٢ BSa02 19800802
13590511
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0171 رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (٢) - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز BSa02 19800915
13590615
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2700 بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢ر٧ر١٣٥٩ BSa03 19800924
13590702
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0010 جنگ، تئورى و تئورى جنگ BSa03 19800925
13590703
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0020 سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى ايران   BSa03 19800925
13590703
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2690 پيرامون بيانيه تهاجم رژيم عراق و وظايف ما BSa03 19801025
13590803
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2710 برخورد به نظرات "هسته کارگرى کمون" درباره لغو قانون سود ويژه BSa03 19801025
13590803
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0330 نامه سرگشاده به کادرها، اعضا و هواداران انقلابى «سازمان رزمندگان آزادى طبقه کارگر» BSa03z1 19801215
13590915
١٩٨١ 1981
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0030 دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0040 پوپوليسم در برنامه حداقل؛ نقدى بر فدائيان خلق چه ميگويند + مقدمه بر جلد چهارم BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0060 وضعيت انقلاب و موقعيت ويژه ليبرالها BSa04 19810124
13591104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0050 پيشگفتار کتاب شامل ٦ مقاله ا. لنين: کنگره سوم حزب سوسيال دمکرات روسيه src19810212
13591123
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0070 بحران رزمندگان: پوپوليسم در بن بست BSa04z1 19810326
13600106
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2610 وضعيت کنونى، چشم انداز آن و وظايف کمونيست ها - بيانيه ا.م.ک. ٢٨ خرداد ١٣٦٠ BSa4Z2 19810619
13600329
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2590 تاکيدى بر اهميت بيانيه ٢٨ خرداد اتحاد مبارزان کمونيست - ١٣٦٠ emkT28x 19810915
13600615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0370 بحثى پيرامون پيش نويس برنامه مشترک کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست src 19811215
13600915
١٩٨٢ 1982
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0430 سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره سوم کومه له - ارديبهشت ١٣٦١ k3k8205 19820515
13610215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2760 گامهاى عملى در راه ايجاد حزب کمونيست ايران KK04 19820815
13610515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0500 مرورى بر مباحثات و دستاوردهاى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست- سخنرانى در جلسه اختتاميه BSa05 19821215
13610915
١٩٨٣ 1983
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2770 وحشت رژيم از چيست؟ - پيرامون ضربات اخير رژيم به نيروهاى برنامه حزب KK05 19830115
13611015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0420 حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ (طرح کلى)- منصور حکمت، ف. پرتو BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2640 گزارش کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2650 موازين کار بسوى سوسياليسم - سرمقاله ب.س. شماره ٥ BSa05 19830121
13611101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2780 نکاتى درباره وظائف تبليغى کمونيستها در قبال جنبش انقلابى خلق کرد KK07 19830430
13620210
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0180 ابراز وجود به شيوه راه کارگر KK08 19830615
13620315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0320 نقطه قدرت جنبش ما BSa06 19830729
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2490 کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى BSa06 19830811
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2720 نکات محورى مبحث حزب در سمينار مقدماتى تدارک حزب کمونيست BSa06 19830811
13620520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0550 درباره وظايف و خصوصيات حزب کمونيست ايران- گفتگو با صداى انقلاب ايران K02z1 19830911
13620620
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2800 وظائف و دورنماى "کمونيست" - سرمقاله شماره ٢ K02 19831111
13620820
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0220 بورژوازى و هياهوى آلترناتيوها- کمونيست شماره ٣ K03 19831221
13620930
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0230 ايجاد سازمان کارگران امر خود کارگران است- کمونيست شماره ٣ K03 19831221
13620930
١٩٨٤ 1984
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0240 حزب کمونيست مدافع پيگير دمکراسى انقلابى- کمونيست شماره ٤ K04 19840120
13621030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2810 درباره شعار ‍ممنوعيت اضافه کارى K05 19840219
13621130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0250 درباره خطر آکسيونيسم در حوزه هاى حزبى- کمونيست شماره ٦ K06 19840321
13621230
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0190 راه کارگر و مهاجرين افغانى: «فاشيسم، کابوس يا واقعيت»؟ K09 19840415
13630115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0260 شوراى ملى مقاومت و معضل قيام- کمونيست شماره ٨ K08 19840521
13630131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0280 نگاهى به برخى جنبه هاى امنيتى فعاليت حوزه هاى حزبى- کمونيست شماره ١٢ K12 19840721
13630430
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0270 مجاهد در فاز معامله- کمونيست شماره ١١ K11 19840811
13630520
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0510 در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش اول BSb01 19840815
13630515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2220 يادداشت سردبير - بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ١ BSb01 19840823
13630601
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1140 سند پايه حقوق مردم کردستان BSb05 19840915
13630615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2730 اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى BSb01 19840915
13630615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0350 آزادى، برابرى حکومت کارگرى K14 19841119
13630828
١٩٨٥ 1985
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0290 حوزه ها و مبارزات جارى کارگران- کمونيست شماره ١٦ K16 19850219
13631130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0490 مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن: مجاهدين و مساله زن- منصور حکمت، آذر ماجدى K17 19850318
13631227
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2830 دادگاههاى انقلابى کومه له و رنجش ليبرالها K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2840 مجاهد در فاز فکاهى K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2850 باز هم درباره راه کارگر و آوارگان افغانى K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2860 اشتباه لپى حزب رنجبران K18 19850419
13640130
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0470 راه کارگر و «کشيشان سوسياليسم» K19.20 19850604
13640314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0480 محتواى واقعى «انقلاب ايدئولوژيک» مجاهدين K19.20 19850604
13640314
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0360 حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى- درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى K17.20 19850615
13640315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3540 ملاحظاتى بر سند جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات src 19850818
13640527
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0300 سبک کار کمونيستى: يک جمعبندى مجدد قسمت اول- کمونيست شماره ٢٢ K22 19850915
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0310 درسهايى از يک اعلاميه کوتاه - نامه اعتراضى اقليت به حزب دمکرات K22 19850915
13640615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0530 وحدت کمونيستى و جنگ داخلى در کردستان: ليبراليسم چپ کجا ايستاد؟- آبان ٦ K23 19851115
13640815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0520 در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش دوم BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0540 در نقد وحدت کمونيستى: آناتومى ليبراليسم چپ - ضميمه: اقتصاديات وحدت کمونيستى، بورژوازى صنعتى سخن ميگويد BSb0219851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1920 درباره کار مولد و غيرمولد - مقدمه به مقاله کارل مارکس BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2050 دولت در دوره هاى انقلابى BSb02 19851215
13640915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2420 درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران - مصاحبه با نشريه کمونيست ٢٦ تا ٢٩ K26-29 19851215
13650915
١٩٨٦ 1986
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2430 در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا BSb03 19860215
13651115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2440 باز هم درباره شورا BSb03 19860215
13651115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1160 زمينه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى - گزيده اى از مباحثات يک سمينار حزبى- بولتن BSbZ1 19860315
13641215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2740 در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم BSbZ1 19860315
13641215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1210 سياست سازماندهى ما در ميان کارگران- خلاصه مباحثات پس از کنگره دوم حکا K28 19861015
13650715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2750 مسائل گرهى در تحليل شکست پرولتاريا در شوروى - يک مناظره درون حزبى BSbZ2 19861115
13650815
١٩٨٧ 1987
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1640 به رفقاى کميته اجرايى/کميته شهر/ستاد سياسى در مورد نوشته ک.ش: ‌درباره وظايف هواداران HW 19871022
13760730
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2450 قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى و سنديکا - مصوب پلنوم دهم K35 19871115
13660815
Ca
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2530 ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر - نگاهى به تجربه ايران src 1987
1364
١٩٨٨ 1988
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2460 تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧ K37 19880315
13661215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2500 خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى - م. حکمت - ا. آذرين BSbZ3 19880415
13670115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2210 اطلاعيه کميته مرکزى کومه‌له درباره موقعيت کنونى حزب دمکرات و ختم درگيرى جنگ داخلى در کردستان Iskra V 19880423
13670203
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3080 استراتژى ما در جنبش کردستان K41 19880715
13670415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3360 ارزيابى از موقعيت حزب دمکرات - قطعنامه مصوب کنگره ششم کومه له K41 19880715
13670415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1510 درباره فعاليت حزب در خارج کشور HW 19881024
13670802
١٩٨٩ 1989
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0450 درباره سياست سازماندهى کارگرى ما- سخنرانى در يک سمينار حزبى K48.49 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0560 مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩ Audio Jeld6 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3180 سياست حزب در رابطه با آکسيون اول ماه مه - سمينار کميته شهر حزب کمونيست ايران - اسفند ماه ١٣٦٧ audio audio 19890315
13671215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3460 قرار داخلى در مورد تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران Jeld7 19890315
13680215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0580 استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان Audio audio 1989md
1368mr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3490 نامه به يکى از رفقاى فعال در تشکيلات شهرهاى حزب کمونيست ايران Jeld7 19890802
13680513
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1180 کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان FHK 19890815
13680515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2380 حزب کمونيست ايران و عضويت کارگرى K51.52 19890815
13680515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3500 حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران K53 19890902
13680611
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3090 کارگران کمونيست چه ميگويند K53 19890915
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0460 کارگران و انقلاب K53 19890915
13680615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0340 اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران BSb03 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0380 در حاشيه گزارش «اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم»- سخنرانى در کنگره سوم BSb03 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3270 هشدار! امنيت خود را مراقب باشيد! - کاريکاتور src 19891015
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1240 تفاوتهاى ما- درباره کمونيسم کارگرى- بسوى سوسياليسم BSb04 19891115
13680715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1190 جمعبندى از مباحثات اخير در تشکيلات کردستان حزب - سخنرانى پيش از دستور در پلــنوم شانزدهم ک.م. حکا FHK 19891119
13680828
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1200 نامه سرگشاده به رفقاى چپ در کردستان- ٢٦/٩/١٣٦٨ FHK 19891217
13680926
١٩٩٠ 1990
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2600 کار ارزان، کارگر خاموش - ميزگرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى RadioCPI 19900315
13690115
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2540 تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى KarEm01 19900515
13690215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3470 نامه به فعالين حزب درباره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى Jeld7 19900522
13690301
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0590 اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى (داخلى به فعالين حزب) - ١٣/٦/٩٠ src 19900613
13690323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0595 اطلاعيه تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران - ١٠/٥/٦٩ K58 19900801
13690510
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0410 گفتگو پيرامون اطلاعيه در مورد تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران ٢٠ خرداد ٦٩ K58 19900815
13690515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2990 زنده باد کميته کمونيستى کارخانه - شعر - پيشرو شماره ٢٣ دوره چهارم، شهريور ١٣٦٩ Pd4.23 19900915
13690615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3480 اطلاعيه پايانى پلنوم هجدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران K59 19900915
13690615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2870 به رفقاى تشکيلات کردستان حزب کمونيست ايران - ٢٥ر٦ر١٣٦٩ K59 19900916
13690625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2900 برنامه عمل دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - شهريور ١٣٦٩ K59 19900916
13690625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2230 درباره بحران خاورميانه - مصاحبه با کمونيست ٥٩ K59 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2880 تاثيرات صلح ايران و عراق بر فعاليت حزب در کردستان - مصاحبه با کمونيست ٥٩ K59 19901015
13690715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2890 پلنوم هجدهم و برنامه کار دفتر سياسى - مصاحبه با کمونيست ٥٩ K59 19901015
13690715
١٩٩١ 1991
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2240 قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى در مورد موقعيت و وظائف ما در قبال جنگ احتمالى در خاورميانه BX 19910110
13691020
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2250 جنگ خاورميانه، وضعيت و وظائف ما در اردوگاههاى کومه‌له در خاک عراق BX 19910120
13691030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2260 اطلاعيه حزب کمونيست ايران درباره جنگ خاورميانه K60 19910120
13691030
Ca
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2270 طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه - کارگر امروز شماره ١٠ KarEm10 19910215
13691115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2910 مبارزه مسلحانه در کردستان - کمونيسم و سنت ناسيوناليستى در مبارزه نظامى K60 19910215
13691115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3280 به رفقاى فراکسيون کمونيسم کارگرى - نامه و پرسشنامه src 19910407
13700118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2280 قرار دفتر سياسى حکا در مورد رويدادهاى اخير در کردستان عراق BX 19910417
13700115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2290 پيامدهاى جنگ خاورميانه - رويدادهاى کردستان عراق - مصاحبه با کمونيست شماره ٦١ K61 19910515
13700215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2300 ناسيوناليسم و رويدادهاى کردستان عراق - نقدى به سه نوشته از رفيق مهتدى src 19910522
13700205
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2310 پيام دفتر سياسى حکا به کميته رهبرى کومه‌له - به ابراهيم عليزاده و رحمان حسين‌زاده BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2320 پيام به ابراهيم عليزاده BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2330 پيام از دفتر سياسى حکا به رحمان حسين زاده و ابراهيم عليزاده BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2340 پيام از دفتر سياسى حکا به ابراهيم عليزاده و رحمان حسين زاده در مورد برخورد به دو حزب دمکرات BX 19910628
13700307
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2960 نامه به پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول اوت ١٩٩١ K63 19910801
13700510
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3240 دعوت به کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى، ١٤ تا ١٩ سپتامبر ١٩٩١ - به اعضاى فراکسيون src 19910805
13700514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3250 نامه به رفقايى که پرسشنامه فراکسيون در خارج کشور را پر کرده اند src 19910805
13700514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3290 گزارش درباره نتايج پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران K63 19910903
13700612
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3440 پيامدهاى وقايع شوروى - مصاحبه با کارگر امروز شماره ١٧ KarEm17 19910915
13700615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2510 پايان جنگ سرد و دورنماى سوسياليسم کارگرى - مصاحبه سوزى وايسمن KarEm19 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2940 توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2950 درباره اين شماره کمونيست - شماره ٦٣ K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2630 در حاشيه اظهارات رفيق مهتدى در مورد جدايى ما از حزب K63z2 19911017
13700725
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3260 توضيحاتى درباره فعاليت با حزب کمونيست کارگرى src 19911114
13700823
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3300 دعوت به جلسه پرسش و پاسخ پس از اعلام موجوديت رسمى حزب کمونيست کارگرى src 19911115
13700824
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2160 فقط دو گام به پس - درباره رويدادهاى کردستان عراق و نظرات رفيق مهتدى src 19911115
13700815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2620 اطلاعيه اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگرى - انترناسيونال شماره يک - ٣٠ نوامبر ١٩٩١ 2620img 19911130
13700808
١٩٩٢ 1992
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2180 مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران K63 19911015
13700715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0660 مارکسيسم و جهان امروز- مصاحبه با انترناسيونال Ant001 19920315
13701215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0770 مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى در نخستين کنفرانس کادرهاى حزب Ant002 19920615
13710315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0610 در پاسخ به فتواى آقاى جلال طالبانى عليه شوراهاى کارگرى در کردستان عراق KarEm27 19920715
13710415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3350 برخورد نشريه ايران تريبون به احزاب چپ - نامه به رفيق اصغر کريمى src 19921024
13710801
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3340 فعاليت حزبى در خارج کشور - به اعضاى حزب کمونيست کارگرى ايران src 19921210
13710919
١٩٩٣ 1993
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1050 کمونيسم کارگرى در عراق به يک حزب واحد نياز دارد Ant004 19930210
13711121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0990 وظايف ما در قبال چپ عراق- ٥ ژوئيه ١٩٩٢ Ant004 19930215
13711215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1060 انتخابات آمريکا، سومالى - ستون اول- انترناسيونال شماره ٤ - اسفند ١٣٧١ Ant004 19930215
13711215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1070 انتخابات روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره ٥- فروردين ١٣٧٢ Ant005 19930315
13720115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3320 در مورد تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق - نامه به رفقاى عراقى src 19930420
13720131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3330 طرح پروسه عملى تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق src 19930420
13720131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1071 رفسنجانى، ليست ترور، اول مه - ستون اول Ant006 19930515
13720215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0880 دمکراسى: تعابير و واقعيات Ant04-7 19930715
13720515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3230 در حاشيه نامه رفيق جعفر رسا - به عنوان يک خواننده src 19930715
13720424
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1080 همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا- ستون اول- انترناسيونال شماره ٧- مرداد ١٣٧٢ Ant007 19930815
13720515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0670 انتخابات روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره ٨ و ٩- مهر ١٣٧٢ Ant008 19931015
13720715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3100 سخنى با رفقاى حزبى: اهميت توزيع مستقيم نشريه Ant008.9 19931015
13720715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3310 به کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى - يادآورى موازين دوره انتقالى - در پاسخ به نامه اعتراضى ک.م.حکا src 19931019
13720727
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0680 رفراندوم روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره١٠- آذر ١٣٧٢ Ant010 19931215
13720915
١٩٩٤ 1994
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0690 بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى Ant011 19940215
13721115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1072 موج بازگشت در روسيه - ستون اول Ant011.12 19940215
13721115
Ca
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0710 زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى Ant013 19940415
13730115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0720 سياست آمريکا در قبال رژيم ايران/ انتخابات آفريقاى جنوبى- ستون اول Ant013 19940415
13730115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0730 روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غيرممکن است Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0740 در پايان يک دوره، سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0750 کوبا- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٥- شهريور ١٣٧٣ Ant015 19940915
13730615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0700 ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى Ant011.16 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0760 قطعنامه دفتر سياسى درباره حل مساله کرد در کردستان ايران، نوامبر ١٩٩ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0780 قرار پلنوم دوم درباره مخاطرات احتمالى در جريان سرنگونى جمهورى اسلامى - آذر ١٣٧٣ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0790 قرار پلنوم دوم درباره لزوم دخالت در صحنه سياسى عراق- آذر ١٣٧٣ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0800 تروريسم اسلامى- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٦، آذر ١٣٧٣ Ant016 19941115
13730915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3430 جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى ميرود Ham054 19941215
13730915
١٩٩٥ 1995
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0620 گفتگو با نشريه همبستگى درباره سناريوى سياه Ham054 19950115
13731015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0830 اساس برنامه کمونيستى ما پا برجا مانده است، مصاحبه با نشريه راه آزادى Ant018 19950215
13731115
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0600 يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى Ant017 19950315
13731215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0810 سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران Ant018 19950415
13740115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0630 اطلاعيه: مشکلات شتر سوارى دولا دولا - در پاسخ به اطلاعيه هاى اخير کومه له Ant018 19950530
13740309
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0820 در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق: طرح مقدماتى بحث Ant018 19950615
13740415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0840 تحريم تجارى ايران- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٨، تير ١٣٧ Ant018 19950615
13740415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0835 قرار دفتر سياسى: ملاحظاتى بر جايگاه بحث سناريوى سياه در تبليغات و تاکتيکهاى حزب Ant018 19950618
13740328
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0850 در ستايش سکوت: «چپ» و بحث سناريوى سياه Ant019 19951215
13740915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0860 اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران Ant019 19951215
13740915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0870 انتخابات لهستان- ستون اول Ant019 19951215
13740915
١٩٩٦ 1996
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0890 ديپلوماسى يا انتخاب سياسى: کومه له جديد در شکافهاى منطقه اى Ant020 19960415
13750115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0900 اپوزيسيون مجاز ايران- ستون اول Ant020 19960415
13750115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2370 خط لاتين بى تقصير است: تغيير خط و هويت ملى - خط نو شماره ١ XatteNow1 19960515
13750215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0920 بيانيه دفتر سياسى در محکوميت شعار فدراليسم Ant021 19960615
13750215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0640 طفل شيرين دمکراسى Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0650 فراخوان: به صندوق تشکيل سرمايه انترناسيونال کمک کنيد Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0930 فدراليسم شعارى ارتجاعى است، مصاحبه با انترناسيونال Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0940 انتخابات اسرائيل- ستون اول Ant021 19960615
13750315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0950 طرحهاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است- ١٢ سپتامبر ١٩٩٦ Ant022 19960912
13750621
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0960 دمکراسى و انتخابات آمريکا- ستون اول Ant022 19960915
13750615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0970 رويدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک: در حاشيه اظهارات اخير عبدالله مهتدى src 19961215
13750915
١٩٩٧ 1997
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0980 ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1000 فرج سرکوهى بايد فورا آزاد شود Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1010 دوره دوم کلينتون، کوبا و خبرگزارى ها - ستون اول Ant023 19970215
13751115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1020 اين شروع کار ماست - به کارگران نفت - ٢٥ فوريه ١٩٩٧ Jeld8 19970225
13751105
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1260 در مورد انتخابات رئيس جمهور رژيم اسلامى- اطلاعيه src 19970528
13760307
Ca
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1035 اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر Ant024 19970613
13760323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1030 بدنبال انتخاب خاتمى - گفتگو با نشريه انترناسيونال Ant024 19970615
13760315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1040 ترکيه - ستون اول Ant024 19970615
13760315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3530 تسليت به اسد و نسان عزيز به مناسبت درگذشت رفيق کاله src 19970711
13760420
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1045 درباره سقط جنين - مصاحبه با نشريه همبستگى Ham073.4 19970915
13760615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1270 انتخاب خاتمى و عروج مجدد اپوزيسيون طرفدار رژيم- قطعنامه دفتر سياسى Jeld8 19971001
13760720
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1290 جنگ با زنده ها- اطلاعيه دفتر سياسى در مورد رويدادهاى اخير ايران src 19971201
13760910
١٩٩٨ 1998
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1280 مصاحبه درباره رويدادهاى سياسى ايران Ant026 19980115
13761015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1300 جمهورى اول جمهورى آخر Ant026 19980115
13761015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3450 پيام به کنگره اول حزب کمونيست کارگرى عراق src 19980215
13761115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2360 انتخاب خاتمى و چشم انداز آينده - پوشه شماره ١ Pushe01 19980315
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1310 در زمينه فعاليت احزاب سياسى در ايران- گفتگو با راديو فرانسه Iskra002 19980320
13761229
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1320 زير حجاب اختناق ايسکرا ٣ Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1330 در مورد بهم خوردن جلسه سروش Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2190 آلبرايت، کوسووا و يک ايده گذرا Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2200 دو ابر قدرت - تقابل آمريکا و عراق Iskra003 19980403
13770114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3510 حزب و قدرت سياسى audio audio 19980415
13761215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1340 درباره تحولات اخير در اوضاع سياسى ايران- مصاحبه با راديو همبستگى استکهلم src 19980418
13770129
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3420 پيام به مناسبت درگذشت رفيق حکمت کوتانى Iskra012 19980909
13770618
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2400 هدف وسيله را توجيه نميکند - تشکيلات آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران TRKT 19980513
13770223
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1350 آزادى بيان از نوع دوم Iskra005 19980515
13770225
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2550 درباره مباحثات کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران - مصاحبه با ايسکرا Iskra006 19980515
13770215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1360 درباره آزادى بيان- مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم Iskra007 19980612
13770322
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3560 عضويت در حزب کمونيست کارگرى - مصاحبه با ايسکرا Iskra007 19980612
13770322
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3120 ايسکرا ميپرسد: درباره عضويت، اطلاعيه‌هاى شخصى اعضا، پشتوانه مالى و نشريات مجانى حزب Ant027 19980715
13770415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3130 عادى سازى روابط جمهورى اسلامى و آمريکا، آرى يا نه، و چرا؟ سوال راه کارگر از منصور حکمت Ant027 19980715
13770415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2410 دريغ از يک جو شعور! - تشکيلات آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران TRKT 19980726
13770504
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1370 در مورد جامعه مدنى Iskra011 19980831
13770609
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1150 لاجوردى جلاد ترور شد- نشريه ايسکرا شماره ١١- ٢٣ اوت ١٩٩٨ Iskra011 19981023
13770801
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1930 درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان- مصاحبه با ايسکرا Iskra015 19981113
13770822
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1900 حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى Ant029 19981115
13770815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1935 درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان - مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم AntRS 19981115
13770824
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0390 اوضاع سياسى ايران - ميزگرد پرسش شماره ١ Pors01 19981215
13771015
١٩٩٩ 1999
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1380 ديگر ورق برگشته است- اطلاعيه دفتر سياسى ٥ ژانويه ٩٩ Iskra020 19990105
13771005
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3220 مشکل اساسى اسرائيل اين است که بر اساس مذهب بنا شده است - مصاحبه با صفا حائرى src 19990115
13771015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1130 گفتگو با کيومرث نويدى - ما جلسه کسى را بهم نميزنيم - نشريه ديدار شماره ٢٣ Didar23 19990221
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1135 گفتگو با کيومرث نويدى - ميتوانيم سه ميليون نفر را بسيج کنيم و قدرت را بدست بگيريم - نشريه ديدار ٢ Didar24 19990227
13771221
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3140 اسلام و اسلام زدايى Ant028 19990315
13771215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3020 در رابطه با نوشته رفيق بهمن شفيق تحت عنوان "سند شماره ١، تزهايى درباره يک بين الملل کمونيستى" est 19990319
13771228
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3570 پاسخ به سوالات رفيق آذرنوش - مبحث حزب و جامعه est 19990404
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3030 از منظر اژدها - نامه اول در مورد مطلب بهمن est 19990407
13780118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3580 ايست! ترمزهاى خود را چک کنيد est 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3040 به کميته ها و فعالين حزب در خارج کشور - درباره نحوه برخورد به اطلاعيه هاى رفقاى مستعفى est 19990407
13780118
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3050 به اعضا و فعالين حزب کمونيست کارگرى ايران - موضوع: استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب est 19990408
13780119
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3060 به اعضا و فعالين - در مورد استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب est 19990410
13780121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3070 اطلاعيه درباره کناره گيرى رفيق رضا مقدم از حزب کمونيست کارگرى ايران Est 19990412
13780123
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2560 محکم، به محکمى حزب Bahs1 19990413
13780124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2350 ربودن اوجلان، علل و پيامدهاى آن - پوشه شماره ٤ Pushe04 19990415
13780115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2570 خداحافظ رفيق est 19990420
13780131
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3010 توضيح و مقدمه به مجموعه اسناد مربوط به استعفاها est 19990424
13780204
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1390 درباره وضعيت جنبش کارگرى ايران- مصاحبه با راديو آزادى اول مه ٧٨ Ant029 19990501
13780211
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3780 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٧ ژوئن ١٩٩٩ audio audio 19990607
13780317
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1810 اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است ـ مصاحبه با راديو همبستگى مالمو ـ سوئد Audio Ham087 19990613
13780323
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1840 ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود راديوهمبستگى Ham088 19990613
13780323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3150 درباره کناره گيرى پنج نفر از اعضاى کميته مرکزى Ant029 19990615
13780315
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3785 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئن ١٩٩٩ audio audio 19990621
13780331
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2580 ناقهرمانان src 19990702
13780312
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1410 به کارگران نفت- ٢٣ تير ١٣٧٨ Ant030 19990702
13780423
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3790 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئيه ١٩٩٩ audio audio 19990721
13790430
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1400 جنبش توده اى براى سرنگونى رژيم آغاز ميشود- مصاحبه با انترناسيونال مرداد ٧٨ Ant030 19990815
13780515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2980 گفتگو با راديو صداى همبستگى سوئد درباره رويدادهاى ايران تابستان ١٣٧٨ Audio RSHam 19990815
13780515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2970 اين حزب شماست! - سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ - استکهلم اکتبر ١٩٩٩ Audio A.tape 19991015
13780715
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3170 گشت نيروى مسلح حزب کمونيست کارگرى ايران در حومه شهر مريوان - مصاحبه با انترناسيونال Ant031 19991015
13780715
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2470 سند پايه کمپين بين المللى اول کودکان - ثريا شهابى، منصور حکمت Ant032 19991113
13770822
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3610 سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران audio v.tape 19991115
13780815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3000 نزاع جناحهاو چشم انداز آينده - پوشه شماره ٥ Pushe05 19991215
13780915
٢٠٠٠ 2000
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1420 درباره انتخابات مجلس شوراى اسلامى- راديو انترناسيونال Ant032 20000107
13781017
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1430 مردم انتخابشان را کرده اند- اطلاعيه کميته مرکزى ١٥ ژانويه ٢٠٠٠ src 20000115
13781025
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3595 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار اول) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانويه ٢٠٠٠ audio RadioA 20000115
13781015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3160 درگذشت رفيق احمد اميرى کادر حزب کمونيست کارگرى ايران Ant032 20000215
13781115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2170 درباره انتخابات ششمين دور مجلس شوراى اسلامى - ميزگرد راديو بى بى سى Audio BBC BBC 20000305
13781214
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1440 يادداشت هايى درباره بحران سياسى رژيم اسلامى- پرده آخر ٥ مه ٢٠٠٠ AH001 20000505
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1090 محاکمه نمايشى ١٣ شهروند يهودى- مصاحبه با راديو انترناسيونال- ١٦ ارديبهشت ١٣٧٩ AH004 20000506
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1960 درباره محاکمه نمايشى ١٣ شهروند يهودى- مصاحبه RadioA 20000506
13790216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1450 فرار از پيروزى!- پرده آخر ٢ AH002 20000512
13790223
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1460 کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى- مصاحبه با راديو انترناسيونال AH002 20000512
13790223
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3620 تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست - سخنرانى در انجمن مارکس لندن audio v.tape 20000515
13790215
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1470 ظهور قطب سوم- پرده آخر ٣- ١٩ مه ٢٠٠٠ AH003 20000519
13790230
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1480 طوفان در راه است- مجلس ششم رژيم اسلامى تشکيل ميشود AH004 20000526
13790306
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1940 جناحهاى حکومت پس از تشکيل مجلس- راديو انترناسيونال AH005 20000602
13790313
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1770 نتايج انتخابات - مصاحبه با راديو آزادى src 20000608
13800319
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1870 بيست سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠- راديو انترناسيونال ٢٣ خرداد ٧٩ RadioA 20000613
13790323
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1500 سه جنبش، سه آينده- پرده آخر- ١٦ ژوئن ٢٠٠٠ AH007 20000616
13790327
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1520 اقتصاد يا توسعه سياسى، کدام مال خر است؟ AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1530 سفر خاتمى به آلمان- زمين را زير پايشان داغ کنيم AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1910 نوزده سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠- گفتگو با راديو انترناسيونال ٢٣/٣/٧٩ AH008 20000623
13790403
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1540 قوه قضائيه و معضل توسعه AH009 20000630
13790410
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1550 اين سيد اهل گلاسنوست نيست AH011 20000714
13790424
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1560 حال همه «اصلاحات» ميخواهند. جنگ اسم رمزها AH012 20000721
13790431
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2080 ما ميمانيم و شما رفتنى هستيد- جنايات اتحاديه ميهنى عليه مردم کردستان AH012 20000721
13790431
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1570 ريشه هاى دوم خرداد- پرده آخر ٥- ٢٨ ژوئيه ٢٠٠٠ AH013 20000728
13790507
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3710 کانديداتورى خاتمى، بحث دو جناح حکومت بر سر اصلاحات - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000802
13790512
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1800 از تهران، با کمال تشکر- کيهان بند را آب ميدهد AH014 20000804
13790514
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1250 موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو- نامه به رفيق بابک يزدى src 20000806
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3770 عواقب حکم خامنه‌اى مبنى بر منع لايحه اصلاح مطبوعات در مجلس - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000807
13790517
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3760 پيامدهاى حکم خامنه‌اى و واکنش جريان دو خرداد - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000809
13790519
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1580 دوئل زودرس: حکم خامنه اى بن بست هر دو جناح را عيان ميکند- ١١ اوت ٢٠٠٠ src 20000811
13790521
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1590 در جستجوى قوه مقننه! ١١ اوت ٢٠٠٠ AH015 20000811
13790521
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3550 خانم ابتهاج، شناسنامه من هم مهر نشده است Didar web 20000815
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3190 لغو کارمزدى - گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠ audio RadioA 20000815
13790515
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1850 بحران کومه له و بازسازى ناسيوناليسم کرد AH016 20000818
13790528
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0440 کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس Audio Audio 20000822
13790531
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1600 زندگى بعد از دوم خرداد- راديو انترناسيونال AH017 20000825
13790604
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1610 آينده دوم خرداد- مصاحبه با راديو انترناسيونال ٢٧ اوت ٢٠٠٠ AH018 20000901
13790611
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3740 پيرامون اوضاع سياسى کشور و رابطه ايران و آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000906
13790616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1620 عبور از خاتمى- ٨ سپتامبر ٢٠٠٠ AH019 20000908
13790618
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1980 درباره کنگره سوم حزب- مصاحبه AH020 20000915
13790625
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3750 جنبش دانشجوئى، جوانان و وقايع خرم آباد - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20000915
13790615
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1630 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - مصوب کنگره سوم- اکتبر ٢٠٠٠ AH024 20001014
13790613
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1633 ‌قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - سخنرانى در کنگره سوم - اکتبر ٢٠٠٠ audio v.tape 20001014
13790723
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1635 اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى - سخنرانى در کنگره سوم حزب- اکتبر ٢٠٠٠ audio AH048 20001014
13790613
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3520 جنبش سلبى و اثباتى - حميد تقوايى و منصور حکمت audio audio 20001015
13790624
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1950 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى - درباره مباحثات کنگره ٣ - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio AH024 20001016
13790725
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3730 درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001017
13790726
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3690 درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001102
13790812
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2090 مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است- مصاحبه با خاوران ٧ AH026 20001103
13790813
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3680 وضعيت جمهورى اسلامى و مجلس دوم خردادى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001105
13790815
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3590 لغو مجازات اعدام - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001108
13790818
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2030 دوم خرداد نمرده است!- استفسار فعال AH027 20001110
13790820
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3410 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - مصاحبه با راديو انترناسيونال Audio RadioA 20001116
13790825
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2150 يادداشت هاى سياسى - در حاشيه هفته AH028 20001117
13790827
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1660 بيست سال قتل زنجيره اى AH029 20001124
13790904
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1670 کابوس انتخابات- ٨ دسامبر ٢٠٠٠ AH031 20001208
13790918
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1680 مردم، حزب، انتخابات- گفتگو با راديو انترناسيونال AH032 20001215
13790925
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3390 يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال Audio RadioA 20001215
13780915
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2520 قطعنامه پايانى پلنوم ١٣ حزب کمونيست کارگرى ايران AH033 20001218
13790928
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1110 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى افتتاحيه - ١٣ اکتبر ٢٠٠٠ audio AH034 20001229
13791009
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3650 کابوس انتخابات دور دوم رياست جمهورى خاتمى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20001231
13791011
٢٠٠١ 2001
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1690 سياست ارعاب جمهورى اسلامى را در هم بکوبيم- ١٢ ژانويه ٢٠٠١ AH036 20010112
13791023
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2920 درحاشيه قتل‌هاى زنجيره‌اى Pushe06 20010113
13791023
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3600 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن audio RadioA 20010115
13791015
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1700 درسهاى بديهى برلين- ١٩ ژانويه ٢٠٠١ AH037 20010119
13791030
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2070 عروج و افول اسلام سياسى- ميزگرد با پرسش PORS03 20010200
13791100
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1710 مردم قاتلين را ميشناسند AH039 20010202
13791114
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0910 تاريخ شکست نخوردگان: چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧ AH040 20010209
13791121
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3700 پيرامون اوضاع سياسى و انتخابات رياست جمهورى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010212
13791124
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3200 بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن Audio audio 20010215
13791115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3720 درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010215
13791115
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1720 هفته اضطراب- ١٦ فوريه ٢٠٠١ AH041 20010216
13791128
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3660 انتخابات رياست جمهورى، کانديداتورى فلاحيان و توکلى - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010222
13791204
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3670 مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان audio RadioA 20010222
13791204
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3630 گفتگوى خصوصى با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010321
13800101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1890 پيام تبريک به مردم ايران به مناسبت سال نو src 20010321
13800101
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1730 نورى در انتهاى تونل- مژده آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند! ٢٣ فوريه ٢٠٠١ AH042 20010223
13791205
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1740 جمهورى اسلامى بدون خاتمى- گفتگو با راديو انترناسيونال- ٢٣ مارس ٢٠٠١ AH046 20010323
13800103
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3210 آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن Audio audio 20010324
13800104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3370 بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن Audio audio 20010324
13800104
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3400 آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال Audio RadioA 20010330
13800110
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1820 انترناسيونال هفتگى يکساله شد AH051 20010427
13800207
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1750 هژده خرداد روز «نه» به جمهورى اسلامى است- ٦ مه ٢٠٠١ AH053 20010506
13800216
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2110 مواجهه از نزديک- يک گزارش پزشکى AH055 20010525
13800304
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2130 هژده خرداد روز اعتراض است- مصاحبه AH056 20010601
13800310
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3380 هژده تير و جنبش سرنگونى - گفتگو با على جوادى Audio RadioA 20010615
13800415
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1780 ما نماينده اکثريت مردميم- ايران پس از انتخابات- ٢٢ ژوئن ٢٠٠١ AH059 20010622
13800401
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1790 هيچ بخش ديگرى از حکومت نميتواند جلوى رشد اعتراضات مردم را بگيرد AH062 20010713
13800422
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2040 سازندگان همبستگى: تشکر و "تصحيح" همبستگى هفتگى HamH 20010720
13800429
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2100 مردم بايد انتخاب کنند- گفتگو درباره وحدت اپوزيسيون AH066 20010810
13800519
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2060 طرح سازماندهى رهبرى حزب- مصوب پلنوم ١٤ AH071 20010907
13800616
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3640 درباره فاجعه تروريستى ۱۱ سپتامبر در آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال audio RadioA 20010911
13800620
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1880 پايان دادن به تروريسم کار ماست- پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا AH071 20010914
13800623
Ca
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1990 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش اول: جنگ تروريست ها AH072 20010921
13800630
Ca
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2010 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست AH073 20010928
13800706
Ca
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2020 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش سوم: افول اسلام سياسى AH075 20011012
13800720
Ca
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2000 دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش چهارم: پس از افغانستان AH077 20011026
13800804
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3810 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٧ نوامبر ٢٠٠١ Audio Paltalk 20011127
13800906
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1860 بمناسبت دهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگرى- مصاحبه بخش اول AH082 20011130
13800909
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3820 پرسش و پاسخ در پالتاک ١٢ دسامبر ٢٠٠١ Audio Paltalk 20011212
13800921
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3821 پاسخ به يک پرسش در جلسه پالتاک - معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه Audio Oct 20011212
13821921
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3822 پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاک - موضوعيت لنينيسم، اعتقاد به دمکراسى Audio Oct 20011212
13822921
Sp
Fr
Ru
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
3830 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١ Audio Paltalk 20011226
13801005
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2790 جنگ حزب دمکرات با کومه‌له و اعلام آتش بس يکجانبه - از جلسه پالتاک در اتاق "با منصور حکمت" Iskra V 20011226
13801005
٢٠٠٢ 2002
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
0000 src

تاريخ نامشخص NA
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1170 درباره احزاب بورژوايى HW yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1230 درباره سرانجام بحث قانون کار - به کميته اجرايى، دبير و اعضاى ستاد سياسى HW yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1490 در مورد گرايشات درون جنبش کارگرى - آخرين صحبتها در سمينار ک.ش. HW yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1100 درباره قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسى-٢- بعد از صحبتهاى مخالف src yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1220 پانويس ها- يادداشتها- کرونولوژى src yymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
1970 درباره موج اخير ترورها در ايران- مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم راديو انترناسيونال srcyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2140 يادداشتهائى درباره بحران سياسى رژيم اسلامى- بحران آخر srcyymmdd
ssmmrr
Sp
Fr
It
Sv
De
Tu
Ku
Ar
En
Fa
2480 درباره پراتيک کمونيستى src yymmdd
ssmmrr   

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون "خطر" سوسياليسم،
به چه منجلابى بدل ميشود!